Zápis do MŠ

Školní rok 2018/2019 - dodatečný zápis

Výdej přihlášek

 • přihlášku je možné stáhnout zde

Příjem přihlášek

 • 20.8. a 21.8. 2018 v době od 13,00 do 17,00 hodin
 • přihláška musí být řádně vyplněná, podepsaná zákonným zástupcem
 • ředitelka školy kontroluje potřebné doklady
 • OP zákonného zástupce, rodný list dítěte, popřípadě potvrzení o trvalém pobytu dítěte
 • u dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit platný cestovní doklad + kopii nebo průkaz k povolení pobytu dítěte v MČ Praha Libuš
 • zákonný zástupce se dostaví osobně

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

 • Při zápisu obdrží každý žadatel své registrační číslo (doporučuji uschovat).
 • Podle § 183 odst.2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole na dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.
 • Je třeba vyzvednout si rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte ve dnech 23.8. až 24.8. 2018 vždy od 7,30 do 15,00 hodin. v budově MŠ
 • Přijatým dětem bude současně s „rozhodnutím“ předán letáček s podrobnějšími informacemi ohledně nástupu dítěte do mateřské školy (seznam věcí, platby…)
 • Nástup nově přijatých dětí je podmíněn navýšením kapacity MŠ Mezi Domy