Účasti v projektech

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019


Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Mezi Domy

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001417

Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Mateřská škola Mezi domy

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

 

   

 

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 - MŠ Mezi Domy

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001926

Číslo a název výzvy: Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Příjemce podpory: Mateřská škola Mezi domy

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Mezi Domy, Praha

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003833

Výzva

Výzva č. 02_16_023 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
- šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/1.1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

499 882,00

Dotace EU

249 941,00

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

249 941,00

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

Doba realizace

04/2017 – 03/2019

 

Zvyšování kvality školy

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011965

Výzva

02_18_064 - Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.I/1 - Školní asistent - personální podpora MŠ

2.I/13 - Projektový den mimo školu

2.I/6a - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost

2.I/8 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

678 386,00

Dotace EU

339 193,00

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

339 193,00

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

Doba realizace

4/2019 – 3/2021

 

 

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.62.1 Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019378

Výzva

02_20_081 - Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.I/1 – Školní asistent - personální podpora MŠ

3.I/9 - Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.I/6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

410 353,00

Dotace EU

205 176,49

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

205 176,51

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

Doba realizace

4/2021 – 10/2022

 

Název projektu: Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ Mezi Domy

Registrační číslo: 1190700397

Příjemce podpory: Mateřská škola Mezi Domy

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování zahrady v přírodním stylu pro výchovu a vzdělávání dětí ve venkovním prostředí. Cílem projektu je podpořit rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy dětí v mateřské škole s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Smyslem projektu je poskytnout dětem teoretické a praktické vzdělávání v oblasti EVVO například za pomoci interaktivních prvků – dřeviště, dutý kmen, kameniště. V rámci projektu bude vysázen 1 listnatý strom včetně zajištění jeho následné péče. Dále bude pořízeno vybavení v podobě zahradního nábytku nebo přístřešků z přírodního materiálu. Realizací projektu bude škola disponovat novým vybavením a zázemím, které bude děti motivovat k častějšímu pobytu v přírodě, a které povede k rozvoji jejich znalostí a dovedností ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí.